First International Conference on Israel and Judaism Studies

 BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI 2017 PROGRAM KİTABI

(ICIJS'17)

 

16-17 ARALIK 2017

KONYA NUN OTEL

 

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES 2017 PROGRAM BOOK

(ICIJS'17)

 

DECEMBER 16-17, 2017

KONYA NUN OTEL

 


Bu konferans, bu yıl ölen babam Osman Kulu'ya ithaf edilmiştir. Sevgili babam, içimde Hakk, öğrenme, öğretme ve entelektüel merak sevgisinin uyanmasına ilham kaynağı oldu.

               

The conference is dedicated to my father Osman Kulu, who passed away this year. My dear father inspired a love of Truth, reading, learning, and intellectually curious in me.

 

OSMAN KULU

 

1935-36 yıllarında o dönemin Konya’sının Hadim kazasına bağlı Alata kasabasında doğan Osman KULU, Alata, Konya ve İstanbul’da çeşitli medreselerde dini eğitim almıştır. İlkokul dışardan okuyarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftü olarak atanmıştır. Uzun yıllar ilçe müftüsü olarak hizmet ettikten sonra çocuklarını okutmak için vazifesini Konya’ya aldırarak vaiz olarak hizmet etmiş ve 1985 yılında emekli olmuştur. Emeklilik sonrasında Kuran ve marifetullah alanlarıyla uğraşmıştır. Kendisinin yayınlanmış bir kitabı, yayına hazır birkaç eseri, müsvedde halinde Osmanlıca harflerle kaleme alınmış nazım ve nesirleri vardır. Vefat eden dört ve yaşayan altı çocuğu olup eşi hayattadır.

 

 

Osman KULU who was born in 1935 or 1936 in the village of Alata, in Hadim District, Konya Province, was educated in various religious schools in Alata, Konya and Istanbul. After he passed primary school exams from outside he appointed as mufti in the Directorate of Religious Affairs. After serving as a district mufti for many years, he asked to be appointed as preacher to Konya for his children’s education and retired in 1985. After his retirement, he made his studies on the field of Quran and gnosis. He has published a book, several works ready to publishing, and there are many verse and prose which have been written in Ottoman letters in the form of a draft. There are four deceased and 6 living children and his wife is living.

                                                                           

M Mustafa KULU


KONFRANS PROGRAMI/ CONFERENCE PROGRAM

16 ARALIK CUMARTESİ/ SATURDAY DECEMBER 16

09.00: Kayıt/ Registration

Saat/ Time

Oturum/ Session 1: Açılış Konuşmaları/ Opening Session

09.20- 10.00

  1. M. Mustafa KULU
  2. Hasan Hüseyin GÜNEŞ
  3.  Tuğçe ERSOY 


10.00- 10.30: Kahve Arası/ Coffee Break

Saat/ Time

Oturum/ Session 2- Yahudilik ve Diğer Dinlerle İlişkiler/ Judaism and Relations with Other Religions
Başkan/ Chair: Hatice DOĞAN

10.30- 12.30

 

Bekir Zakir ÇOBAN

              Vatikan Konsili ve Katolik Yahudi İlişkileri

              Second Vatican Council and Catholic-Jewish Relations

 

Esma ÇAKIR

Tevrat İnciller ve Kur’an’da Çatışma ve Çözüm

Conflict and Resolution in Torah Gospels and Quran

 

Ali KUZUDİŞLİ

İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?

How Did Israiliyat Mix in Hadith Narrations?

 

Osman BAYDER-Özcan AKDAĞ

İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin Adlı Eserinin Arapça Neşirleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

A Review on Arabic Editions of Maimonides's Dalalat Al-Hâirîn

 

Özcan AKDAĞ- Osman BAYDER

Yahudilik ve Aristo Felsefesini Uzlaştırma Çabası İbn Meymûn (Maimonides) Ekseninde Bir İnceleme

The Attempt To Reconcile Judaism and Aristotelian Philosophy A Review on the Idea of Maimonides

12.30- 14.00: Öğle Yemeği/ Lunch

Saat/ Time

Oturum/ Session 3- İsrail: Toplum ve Siyaset/ Israel: Society and Politics
Başkan/ Chair: Slim TEZCAN

14.00- 15.30

                 Umut UZER

                  Orta Doğu Barış Sürecine Muhalefet: 1992-1996 Arası İsrail’de Aşırı Sağın Söylem ve Fiilleri

                  Opposition to the Middle East Peace Process: Discourse and Activities of the Extreme Right in Israel Between 1992-1996

 

                Belcim TAŞÇIOĞLU

             Türkiye ve İsrail’de Ulus ve Devlet İnşası: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

              Nation and State Building in Israel (1948-1967) and Turkey (1923-1946): A Comparative Assessment

 

                Tuğçe ERSOY

              Yahudiliğin Krizi: İsrailli Olmak

              The Crisis of Jews: Being Israeli


Yusuf Süha SONUÇ

Kibbutz’un İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış

A Brief Overview of Kibbutz's Effects on Israel Politics

 

                                   Ahmet AYDIN

                Mavi Marmara Saldırısında İsrail Devletinin Krizi Kamu                        Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi

               Evaluation of Crisis of Israel State in ‘Mavi Marmara Attack’ in Terms of Public Diplomacy

 

 


15.30- 16.00: Kahve Arası/ Coffee Break

Saat/ Time

Oturum/ Session 4- İsrail ve Yahudilik Tarihi/ Israeli and Jewish History
Başkan/ Chair: Taner ZORBAY

16.00-    17.30

               Şeyma AY ARÇIN

Demir Çağı Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklarında İsrail ve Yahuda Krallıkları

Israel and Judah Kingdoms in Iron Age Written and Archaeological Resources

 

Selim TEZCAN

Israeli History Textbooks’ (1948-2014) View of the Ottoman-Jewish Relations in the Last Decades Preceding the End of Ottoman Rule in Palestine

İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Filistin’deki Osmanlı Egemenliğinin Son Dönemlerinde Osmanlı-Yahudi İlişkileri

 

Elşen GURBANOV

Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm

Love to Zion and Zionism from Ancient Times to the Modern Era

 

                Gül Banu KAYIR

“Birkaç Yıl Var Ki Bir Hastalık Sardı Cemaatimizi” İsrail’in Kuruluşuna Giden Süreçte Türkiye Yahudilerinin Büyüyen Sorunları ve La Boz De Türkiye’nin Çözümü

“Since A Few Years, A Malaise Subsists in the Heart of Our Community” Growing Problems of the Jewish Community in Turkey in the Period of the Foundation of Israel and the Solution of La Boz De Türkiye

 

M. Mustafa KULU

Bibliometric Analysis of the Theses and Dissertations on Israel and Judaism In Turkey

İsrail ve Yahudi Çalışmaları Alanlar arasında Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

 

Can DEVECİ

Haycraft Soruşturma Komisyonu 1921

                             Haycraft Commission of Inquiry 1921


17.30- 18.00: Kahve Arası/ Coffee Break

Saat/ Time

Oturum/ Session 5- Öteki Yahudiler/ Other Jews

Başkan/ Chair: Ali KUZUDİŞLİ

18.00- 19.30

İsmail BAŞARAN

Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi

The Emergence of Conservative Judaism and the Evaluation of Its Philosophical Foundations

 

Seda ÖZMEN

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı

Changed Belief of Reform Judaism in the Return to Holy Land in the Context of the Pittsburgh and Columbus Platforms

 

Hatice DOĞAN

Siyah İbraniler

The Black Hebrews

 

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

Etgar Keret Öykülerinde Yahudi Olmak

Being a Jew in Etgar Keret's Stories

 

                Arzu CEBE

Türkiye’de Yabancı Dil Olarak İbrani Dili Eğitimi

               Teaching Hebrew As A Foreign Language in Turkey


 

17 ARALIK PAZAR/ MONDAY DECEMBER 17

 

Saat/ Time

Oturum/ Session 6- Uluslararası İlişkilerde İsrail/ Israel in International Relations
Başkan/ Chair: Can DEVECİ

09.15- 11.00

Hakan ÇALIŞIR

              Filistin- İsrail Çatışmasının Almanya- İsrail İlişkileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

              The Evaluation of the Palestine-Israel Conflict within the Framework of Germany-Israel Relations

 

                Ceyhun ÇİÇEKÇİ

              Arap Baharı Sonrasında İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikasını           Kavramsallaştırmak

              Conceptualization of Israeli National Security Policy After Arab Spring

 

Serkan YENAL

Yahudiler ve Iraklı Kürtlerin İlişkileri

Relationship Between Jewish and Iraqi Kurds

 

Erdem ÖZLÜK

Israel an Exceptional or Pariah State?

İsrail: İstisnai bir Devlet mi Parya Devlet mi?


11.00- 11.15: Kahve Arası/ Coffee Break

Saat/ Time

Oturum/ Session 7-
Başkan/ Chair: Hasan Hüseyin GÜNEŞ

11.15 12.00

               Zeynep Yazıcı

Yahudi Tarihi ve Yahudilik Eğitimi Üzerine Notlar

Notes on the History of Judaism and Jewish Education

 Yusra Al- JUMAİLİ

Jewish Religious Clothing in the Old Testament

Eski Ahit'te Yahudi Dini Kiyafetleri

 

 

12.00- 13.30: Öğle Yemeği/ Lunch

 15.00- 15.15: Kahve Arası/ Coffee Break

Saat/ Time

Oturum/ Session 9:
Başkan/ Chair: Hasan Hüseyin GÜNEŞ

15.15- 16.15

Ceyhun DEMİRKOLLU

Türkiye ve İsrail İlişkilerinin Stratejik Önemi

Strategic Importance of Turkey and Israel Relations

M. Mustafa KULU

Heter Iska: Yahudilikte Faiz Yasağının Etrafından Dolaşma

Heter Iska: Circumventing the Prohibition of Interest in Judaism

Selim Han YENİACUN

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yeni Rekabet: Türkiye’nin Kudüs’teki Etkisi

New Challenge in Turkey-Israel Relations: Turkey’s Impact over the Jerusalem

 

 


16.15- 16.30: Kahve Arası/ Coffee Break


Saat/ Time

Oturum/ Session 11: Kapanış  Konuşmaları/ Closing Session

18.15- 18.45

Alaatiin DOLU

 

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

 

M. Mustafa KULU

 

Muhammed GÜNGÖR

 


BİRİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

 

İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI SEÇKİN TEZ ÖDÜLLERİ 2016-2017

 

16/12/2017

16-17 Aralık 2017 Cumartesi ve Pazar günlerinde Konya’da yıllık Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı [First International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS)] düzenlenecektir.

Düzenlenecek konferansta “İsrail ve Yahudilik çalışmaları” alanında yazılmış bilimsel, yenilikçi ve özgün seçkin tezlere ödül verilmesi planlanmaktadır.

“Bildiri Çağrısı”nda ödülle ilgili olarak şu bilgi verilmiştir:

İsrailiyat, İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanındaki ilahiyat, siyaset ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan seçkin tezlere yıllık ödül verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duyar.

Konferansın kitapçığında ise ödül başlığı altında ise kısaca şu bilgiler verilmiştir:

- Türkiye Üniversitelerinde son iki yılda (2016-2017) savunulmuş ve onaylanmış Türkçe ve İngilizce yazılmış yüksek lisans ve doktora tezleri değerlendirmeye alınır.

- Değerlendirme alınmak için iki yol vardır: başkasını aday gösterme ve kendi aday olma.

- Tüm başvurular çalışma alanında uzman en az üç kişiden oluşan “Ödül Değerlendirme Komitesi” tarafından değerlendirilir ve kazanan tez yazarına yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır.

- Yeterli adayın olmadığı herhangi bir başlıkta ödül verilmez.

 

Tarih, siyaset ve din başlığı sınıflandırması, tezin ilgili olduğu akademik alan (bölüm/ABD) kadar tezin konu yöntemi ile de ilişkilidir. Bu sınıflandırmanın tercih edilmesi Türkiye’de yazılan tezlerin bu alanda yoğunlaşmasından dolayıdır. Bu durumun bu sonucu olarak bu üç alan ana bilimler (master sciences) olarak kabul edilmiştir. Yahudilik ve İsrail çalışmalarının diğer alanlarında veya çok alanlı ve alanlar arası bir yaklaşımla yazılan tezlerde tarihsel, siyasal veya dini yöntemlerinden birisinin yeterli ölçüde olması bu başlıklardan herhangi birisinin altında değerlendirmek için yeterlidir.

1.     İlahiyat başlığındaki çalışmalara genelde “İlahiyat Temel Alanı”ndaki bilim adamlarının danışmanlığında Felsefe- Din Bilimleri (Dinler Tarihi, İslam Tarih vb.), İslam Tarihi- Sanatları ve Temel İslami Bilimler (Tefsir, Hadis, Fıkıh vb.) bölümlerinde yazılan ve dini kaynakları ve yöntemleri kullanan tezler girmektedir.

2.     Siyaset başlığındaki çalışmalara genelde Siyasal Bilimler veya İktisadi İdari Bilimler fakültelerindeki Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümleri başta olmak üzere siyaset teorisi ile ilişkili diğer alanlarda (Ekonomi, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Kültür Çalışmaları) yazılan tezler girmektedir.

3.     Tarih başlığındaki çalışmalara ise Tarih Bölümleri başta olmak üzere kullanıldığı Dilbilim, Gazetecilik, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat gibi tarih yönteminin kullanıldığı bölümlerde yazılan tezler girmektedir.

 

Ülkemizde yürütülen bilimsel faaliyetleri desteklemek için verilen ödülden elde edilecek faydalar ise şu şekilde sıralanabilir:

- Tezin yazarı, danışmanı ve ABD’nı teşvik emek

- Kitap veya makale olarak yayınlanmış seçkin tezlerin tanıtımına katkı sağlamak; yayınlanmamış olanları ise kitap veya dergimizde makale olarak yayınlanmasını teşvik etmek.

- Değerlendirme sürecini “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne uygun yürüterek başarılı tez yazarı üniversite öğretim elemanlarının teşvikten istifade etmesini sağlamak.

 

Yönetmelikteki bu konu ile ilgili bilgi şu şekildedir.

Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir). (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç): 30 puan

Alanından uzmanların da bulunduğu bir kurulun değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki seçkin tez yazarlarına ödül belgesi verilmesine karar verilmiştir:

 

 


ÖDÜL DEĞERLENDİRME KURULU

1.     Siyaset:

Umut UZER, Doç. Dr

Ayşe Ömür ATMACA,  Yrd. Doç. Dr.

2.     İlahiyat:

Hatice DOĞAN, Yrd. Doç. Dr

Muhammed Ali BAGIR, Yrd. Doç. Dr.

3.     Tarih:

Halil ERDEMIR, Doç. Dr.

Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr.

 

- Ödül “İsrail ve Yahudilik Çalışmaları ile İlgili Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezler” başlığı altındaki tezler göz önüne alınarak verilmiştir. Tezler listelenirken ödülün başlıklarına göre sınıflandırılmış, konu ile dolaylı olarak ilişkili olabilecek çalışmalar doktora ve yüksek lisans tezlerinden sonra dolaylı başlığı altında aktarılmıştır.

- “Tez hazırlanmakta veya işlemi devam etmektedir” şelindeki tezlerin bir kısmı bitmiş durumda iken bir kısmı devam eden tezlerdir. Bunun sebebi, tez yazarının tezi yazmaya başladıktan sonra tezi savunmadan tez konusunu sisteme girebilmesidir. Bu tezlerin bazıları ile iletişime geçilerek tezin durumu teyit edilmeye çalışılmıştır.

- Bu liste İsrail ve Yahudi Çalışmaları ile ilgilenenlerin istifade etmesi amacıyla yayınlanmıştır.

 

Dergi, Konferans ve ödül ile ilgili detaylı bilgi için web adresi: http://israiliyat.com

 

Saygılarımla

Muhammed Mustafa KULU

Eş-Editör, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi

Düzenleme Kurulu Başkanı, Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

E-mail: mmkulu@gmail.com, mkulu@selcuk.edu.tr

www.israiliyat.com


ÖDÜL KAZANANLAR VE TEZLERİ

AWARD WINNER AND THESIS/ DISSERTATION

1.     BAŞLIK/ CATEGORY- SIYASET/ POLITICS

DER.

DEC.

KAZANAN VE TEZİ

WİNNER AND THESİS/ DİSS.

Dok.

PhD

Tuğçe ERSOY, “Çatışan Kimlikler: İsrail'de Toplumlararası Güvenlik İkilemi” [Conflicting Identities: Inter-Societal Security Dilemma in Israel] Marmara Üniversitesi/ Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü/ Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2016, 319 s., Danışman/ Advisor: Doç. Dr. Cengiz TOMAR.

YL

MA

Belcim TAŞÇIOĞLU, “Nation And State Building In Israel (1948-1967) and Turkey (1923-1946): A Comparative Assessment” [Türkiye ve İsrail'de Ulus ve Devlet İnşası: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme], Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Ortadoğu Araştırmaları Anabilim Dalı, 2017, 179 s., Danışman/ Advisor: Prof. Dr. Ayşegül AYDINGÜN.

2. BAŞLIK/ CATEGORY- İLAHIYAT/ RELIGION

Dok.

PhD

Ömer Faruk ARAZ, “2016 Yahudilikte Midraşik Literatürün Tarihsel Gelişimi” [The Historical Development of Midrashic Literature in Judaism] Marmara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/ Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı, 2016, 310 s. Danışman/ Advisor: Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN.

YL

MA

Yusuf Süha SONUÇ, “Başlangıcından Günümüze Dini Siyonizm” [Religious Zionism from Beginning until Today] Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/ Dinler Tarihi Bilim Dalı, 2017, 143 s.. Danışman/ Advisor: Prof. Dr. Baki ADAM.

3. BAŞLIK/ CATEGORY- TARIH/ HISTORY

Dok.

PhD

Ceyhun DEMİRKOLLU, “1948-1983 dönemi Türkiye-İsrail Siyasi İlişkileri” [1948-1983 Period of Turkish-Israeli Political Relations]. Celal Bayar Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Tarih Anabilim Dalı, 2016, 267 s., Danışman/ Advisor: Doç. Dr. Fatma ŞAYAN ULUSAN.

YL

MA

Şaban AĞLAR, “Jewish Converts Refute Judaism: Conversion and Religious Polemics in the Late Fifteenth-Century Ottoman Empire” [Yahudi Muhtediler Yahudiliği Çürütüyor: Geç On Beşinci Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda İhtida ve Dinî Reddiyeler], Boğaziçi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Tarih Bilim Dalı, 2017, 89 s., Danışman/ Advisor: Doç. Derin TERZİOĞLU SEZER.

 

CONFERENCE COMMITTEE

Organizing Committee Chair

M. Mustafa KULU, Res. Asst., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration, Selcuk University, Konya, Turkey, mkulu@selcuk.edu.tr

 

ORGANIZING COMMITTEE

1.     Muhammed Ali Bağır, Asst. Prof. Dr., Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Sakarya University, Sakarya Turkey, malibagir@sakarya.edu.tr

2.     Tuğçe Ersoy, Res. Asst. Dr., Political History and International Relations of the Middle East, Institute Research of Middle East and Islamic Countries, Marmara University, İstanbul, Turkey, ersoytugce@gmail.com

3.     Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Asst. Prof. Dr., Department of History Faculty of Science and Letters, Bartin University, Bartın, Turkey, hgunes@bartin.edu.tr, hasan.h.gunes@gmail.com

 

SCIENTIFIC COMMITTEE (Sorted by accepted date)

1.     Mahmoud Kayal, Prof. Dr., Senior Lecturer, Department of Arabic and Islamic Studies, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel kayyalma@post.tau.ac.il kayyalma@gmail.com

2.     Efrat Aviv, Dr., Lecturer, Department of Middle Eastern Studies, The Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel, Efrat.aviv@biu.ac.il

3.     Nimrod Goren, Dr., Teaching Fellow, Middle Eastern Studies, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, ngoren@mitvim.org.il

4.     Tamar Hess, Dr., Senior Lecturer, Department of Hebrew Literature, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, tamar.hess@mail.huji.ac.il

5.     Akram Rahhal, Prof. Dr., Dean of Business and Economics Faculty, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, rahhal@staff.alquds.edu,

6.     Miriam Frenkel, Assoc. Prof. Dr., Department of History of the Jewish People, Faculty of Humanities, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, mfrenkel@pluto.mscc.huji.ac.il

7.     David Tal, Prof. Dr., Yossi Harel Chair in Modern Israel Studies, University of Sussex, Brighton, Sussex, USA, D.Tal@sussex.ac.uk

8.     Meir Litvak, Prof. Dr., Senior Lecturer, Middle Eastern and African History, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, litvak@post.tau.ac.il

9.     Yaron Ben-Naeh, Prof. Dr., Bernard Cherrick Chair in the History of the Jewish People& Contemporary Jewry Department, Director in Misgav Yerushalayim Research Institute The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, yaronbn@huji.ac.il

10.  Amneh Badran, Asst. Prof. Dr., Head of Department of Political Science& Director of the Global Studies Institute, Al-Quds University, Jerusalem, Palestine, ambadran@art.alquds.edu

11.  Mustafa-Kabha, Prof. Dr., Chair, Department of History, Philosophy and Judaic Studies, Open University of Israel, Ra'anana, Israel, mustafa@openu.ac.il

12.  Eyal Ginio, Prof. Dr., Associate Professor, Department of Islamic and Middle Eastern Studies, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel, ginio@mscc.huji.ac.il

13.  Alek D. Epstein, Department of Sociology, Political Science and Communication, The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, alekdep@openu.ac.il, alekdep@gmail.com

14.  Bat-Zion Eraqi, Prof. Dr., Klorman Department of History, Philosophy and Judaic Studies The Open University of Israel, Ra'anana, Israel, bater@openu.ac.il

15.  Hatice Doğan, Asst. Prof. Dr., Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey haticedogan@nevsehir.edu.tr

16.  Yehoshua Frenkel, Dr., The Department of Middle Eastern History, University of Haifa, Haifa Israel, frenkely@research.haifa.ac.il, yfnewmail@gmail.com

17.  Cengiz Tomar Prof. Dr., Department of History, Faculty of Science and Literature, Marmara University, Istanbul, Turkey, ctomar@marmara.edu.tr

18.  Gallia Lindenstrauss, Dr., Research associate at the Institute for National Security Studies (INSS), Herzliya, Israel, gallia@inss.org.il

19.  Zafer Balpınar, Asst. Prof. Dr., Department of International Relations, Faculty of Business and Administration Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey, zbalpinar@yahoo.com

20.  Ali Osman Kurt, Assoc. Prof. Dr., Department of Philosophy and Religious Sciences, Faculty of Religious Sciences, Social Sciences University of Ankara, Ankara Turkey, aliosman.kurt@asbu.edu.tr

21.  Eldar Hasanoğlu, Assoc. Prof. Dr., Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letter, Artuklu University, Mardin, Turkey, eldarhasanoglu@gmail.com

22.  Umut Uzer, Assoc. Prof. Dr., Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, uuzer@itu.edu.tr

23.  Brannon Wheeler, Prof. Dr., Center for Middle East and Islamic Studies Department of History United States Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA, bwheeler@usna.edu

24.  Laskier Michael, Dr., The Department of Middle Eastern Studies Bar-Ilan University, Ramat Gan,Tel Aviv, Israel, michael1949@Barak-online.net

25.  Uriya Shavit, Prof. Dr., The Department of Arabic and Islamic Studies, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, oriyasha@post.tau.ac.il, uriya.shavit@googlemail.com

26.  Mark S Wagner, Assoc. Prof. Dr., Foreign Language and Literature Louisiana State University, Louisiana, USA, mwagner@lsu.edu

27.  Yusra Al- Jumaili Asst. Prof. Dr., Hebrew Language and Literature Department at the Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University, Kayseri, Turkey, yusra@erciyes.edu.tr

28.  Avraham Elqayam, Prof. Dr., Head department of Jewish Philosophy, Faculty of Jewish studies Bar-Ilan University, Head of Shlomo Moussaieff center, Editor of Daat Journal, Avraham.Elqayam@biu.ac.il

 

 

CONFERENCE SECRETARIAT

1.     Ceyhun Çiçekçi, Ph.D. Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Canakkale Onsekiz Mart University, ceyhun.cicekci@gmail.com

 CONTACT

If you have any questions, please contact us by one of the means listed:

 

Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies

Web pages: http://israiliyat.com

Twitter:http://twitter.com/israiliyatcom

Academia: http://independent.academia.edu/israiliyat

Dergipark https://dergipark.org.tr/israiliyat

E-mail: israiliyatcom@gmail.com

 

M. Mustafa Kulu

Organizing Committee Chair

mkulu@selcuk.edu.tr

mmkulu@gmail.com

 

Ceyhun Çiçekçi

Secretary

http://twitter.com/CeyhunCicekci

ceyhun.cicekci@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

 

 

 

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, إسرائيليات: مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهودية, אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] yıllık yayınlanan alanlar arası ve çok alanlı bir e-dergidir. Amacı, başta siyaset, din ve tarih olmak üzere Yahudi çalışmalarının her yönü ilgili hakemli araştırma makaleleri yayınlamaktır. Amacımız, İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için ulusal ve uluslararası dizinlerde yer alan etki faktörü yüksek bir dergi olarak başvuru kaynağı olabilmektir. Dergi, Tevrat Dönemi’nden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilginin gelişmesi için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da yayınlamaktadır.

 

“İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi” din, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımları benimseyen ve teşvik eden araştırma makaleleri yayınlamaktadır. İsrailiyat’ın yayınlanma amacı İsrail ve Yahudi çalışmaları alanının tüm yönleriyle ilgili Türkiye ve yurt dışındaki ilmi çevrelerde başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere Arapça ve İbranice kaynaklardan yapılan araştırmalara müzakerelerine eleştirel ve bilimsel bir platform sağlamaktır.

Kısacası ulusal ve uluslararası seviyede İsrail ve Yahudilikle ilgili konulara yönelik artan bir ilgi vardır; dergi bir taraftan bilinen en eski kitaplarından birisine sahip Yahudilik bir taraftan Ortadoğu’da kurulan en yeni devletlerden birisi olan İsrail hakkında olabildiğince bilimsel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

 

Eş- Editör

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

Yrd. Doç. Dr., Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Bartın Üniversitesi, hgunes@bartin.edu.tr, hasan.h.gunes@gmail.com

 

Eş- Editör

M. Mustafa KULU

Arş. Gör. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, mkulu@selcuk.edu.tr, mmkulu@gmail.com

 


ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

 

 

 

Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies [İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية, אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] is an annual interdisciplinary and multidisciplinary e-journal. Its purpose is to publish peer reviewed research articles related to all aspect of Jewish studies especially politics, religion history. Our endeavor goal is to become a reference source for researchers interested in Israeli and Judaic studies by being national international indexed journal having a high impact factor. The journal publishes works of younger scholars along with senior scholars to advance knowledge concerning all aspects of Jewish studies from Biblical Times to the present day.

 

 “Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies” publishes research articles by adopting and promoting a multidisciplinary and interdisciplinary approaches from traditional studies in religion, history, politics, international relations philosophy, economics, literature, sociology, and law etc. to contemporary studies in security, conflict management, media, women, human rights, holocaust, area/region et. Aim of publishing the Journal “Israiliyat” is to provide critical and scientific platform to promote research discussion on all aspects of Israel and Judaism in academia- both in Turkey and abroad, mainly by using Turkish and English sources along with Arabic and Hebrew sources.

Israeli and Judaic studies have moved beyond its multi-disciplinary approach, which composed of traditional discipline-based and subject-based approach to contemporary interdisciplinary approach in the academic world. However Israeli and Judaic studies as an area or religious/ cultural studies in Turkey are very new and have drawn upon discipline-based approaches and methodologies especially in such study as politics, history and religion. Due to this reason, the journal gives great importance to publishing articles in such traditional disciplines and aims the newly interdisciplinary approaches become prevalent in research.

Shortly in national and international level there is a growing interest to understand Israel-Judaism related subject; Israiliyat aims to give as much scientific information as possible about Judaism as having one of the oldest holy books in the world and Israel as being one of the newest states in the Middle East.

 

Co-Editor

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

Asst. Prof. Dr., Department of History, Faculty of Science and Letters, Bartin University, hgunes@bartin.edu.tr, hasan.h.gunes@gmail.com

 

Co-Editor

M. Mustafa KULU

Res. Asst., Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University, mkulu@selcuk.edu.tr mmkulu@gmail.com


KATILIMCI LİSTESİ/ LIST OF PARTICIPANTS

(İsme göre alfabetik sıralı/ Sorted by name)

No

 

Adı – Soyadı

Name- Surname

Bildiri Adı

Title of Presentation

Unvan/ Title

Bağlı Olduğu Kurum/ Affiliation

 

1

Ahmet AYDIN

Mavi Marmara Saldırısında İsrail Devletinin Krizi Kamu Diplomasisi Açısından Değerlendirilmesi


Evaluation of Crisis of Israel State in ‘Mavi Marmara Attack’ in Terms of Public Diplomacy


 

YL Mezunu

MA Graduate

ahmetaydiin@hotmail.com

 

2

Alaattin DOLU

18. Yüzyılda Kudüs’e Yolculuk: Yahudi Göçleri ve Hacılar

Journey to Jerusalem in the 18th Century: Jewish Immigration and Non-Muslims Pilgrims

Yrd. Doç. Dr., Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of History Faculty of Science and Literature, Kastamonu University

adolu@kastamonu.edu.tr

 

3

Ali KUZUDİŞLİ

İsrailiyat Hadis Rivayetleri Arasına Nasıl Karıştı?


How Did Israiliyat Mix in Hadith Narrations?

Doç. Dr., Hadis ABD, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., Department of Hadith, Basic Islamic Studies, Faculty of Theology, Gumushane University

kuzudisliali@hotmail.com, akuzudisli@gumushane.edu.tr

 

4

Arzu CEBE

Türkiye’de Yabancı Dil Olarak İbrani Dili Eğitimi

Teaching Hebrew As A Foreign Language in Turkey

Arş. Gör., İbrani Dili ve Edebiyatı ABD, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi; Doktora Öğrencisi, Dinler Tarihi, İlahiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi

Res. Asst., Hebrew Language and Literature, Department of Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University, Ph.D. Student in the History of Religions, Faculty of Theology, Erciyes University

arzucebe@erciyes.edu.tr

5

Bekir Zakir ÇOBAN

II. Vatikan Konsili ve Katolik Yahudi İlişkileri


Second Vatican Council and Catholic-Jewish Relations

Doç. Dr., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Divinity, Dokuz Eylul University

bekirzakir@hotmail.com

 

6

Belcim TAŞÇIOĞLU

Türkiye ve İsrail’de Ulus ve Devlet İnşası: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme


Nation and State Building in Israel (1948-1967) and Turkey (1923-1946): A Comparative Assessment

Yüksek Lisans Mezunu

MA Graduate

belcim.tascioglu@gmail.com

 

7

Bilge KARGA GÖLLÜ

XVII. Yüzyılda Kudüs’te Olmak: Hıfzî’nin Kudüs İzlenimleri


To Be At Jerusalem in XVII Century: Hifzi's Jerusalem Impressions

Doktora Öğrencisi, Arş.Gör., Eski Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

Ph.D. Student, Res. Asst., Old Turkish Literature, Department of Turkish Language and Literature, Faculty of Science and Letters, Cukurova University

bkarga@cu.edu.tr, bilgekarga2011@gmail.com

 

8

Can DEVECİ

Haycraft Soruşturma Komisyonu 1921

Haycraft Commission of Inquiry 1921

Dr., Arş. Gör., Tarih Bölümü, Fakültesi, Erciyes Üniversitesi

Dr. Res. Asst., Department of History, Faculty of Letters, Erciyes University,

candvc@gmailicom

9

Celil BOZKURT


Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan


Anatomy of an Anti-Jew: Cevat Rifat Atilhan

Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Düzce Üniversitesi,

Assoc. Prof. Dr., Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Duzce University,

celilbozkurt@duzce.edu.tr

 

10

Ceyhun ÇİÇEKÇİ

Arap Baharı Sonrasında İsrail'in Ulusal Güvenlik Politikasını Kavramsallaştırmak

Conceptualization of Israeli National Security Policy After Arab Spring

Doktora Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ph.D. Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Canakkale Onsekiz Mart University

ceyhun.cicekci@gmail.com

 

11

Ceyhun DEMİRKOLLU

Türkiye ve İsrail İlişkilerinin Stratejik Önemi

Strategic Importance of Turkey and Israel Relations/

Dr. Makine Mühendisi, MMO

Dr. Mechanical Engineer

gideontr@mynet.com, gideontrkamil@gmail.com

 

12

Elşen GURBANOV

Tarihten Günümüze Siyon Aşkı ve Siyonizm

Love to Zion and Zionism from Ancient Times to the Modern Era

Öğr. Gör., İbrani Dili ve Edebiyatı ABD, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi; Doktora Öğrencisi, Azerbaycan Bilimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü

Instructor, Hebrew Language and Literature, Department of Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University; Ph.D. Student in the Oriental Studies Institute of Azerbaijan Republic National Academy of Sciences

egurbanli@erciyes.edu.tr

 

13

Erdem ÖZLÜK

Israel an Exceptional or Pariah State?

 

İsrail: İstisnai bir Devlet mi Parya Devlet mi?

 

 

Yrd. Doç. Dr. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

Asst. Prof., Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University

eozluk@selcuk.edu.tr

 

14

Esma ÇAKIR

Tevrat İnciller ve Kur’an’da Çatışma ve Çözüm

Conflict and Resolution in Torah Gospels and Quran

Avukat, Doktora Öğrencisi, Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, İlahiyat Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

Lawyer, Ph.D. Student, History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Faculty of Islamic Sciences Dokuz Eylul University

avesmacakir@gmail.com

 

15

Gül Banu KAYIR

“Birkaç Yıl Var Ki Bir Hastalık Sardı Cemaatimizi” İsrail’in Kuruluşuna Giden Süreçte Türkiye Yahudilerinin Büyüyen Sorunları ve La Boz De Türkiye’nin Çözümü


“Since A Few Years, A Malaise Subsists in the Heart of Our Community” Growing Problems of the Jewish Community in Turkey in the Period of the Foundation of Israel and the Solution of La Boz De Türkiye

YL Mezunu

MA Graduate

kayir.banu@gmail.com

 

16

Hakan ÇALIŞIR

Filistin- İsrail Çatışmasının Almanya- İsrail İlişkileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi


The Evaluation of the Palestine-Israel Conflict within the Framework of Germany-Israel Relations

YL Öğrencisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi*

MA Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University

hakancalisir2050@gmail.com

 

17

Hasan Hüseyin GÜNEŞ

Etgar Keret Öykülerinde Yahudi Olmak


Being a Jew in Etgar Keret's Stories

Yrd. Doç. Dr., Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Bartın Üniversitesi,

Asst. Prof., Department of History, Faculty of Science and Letters, Bartin University

hgunes@bartin.edu.tr, hasan.h.gunes@gmail.com

 

18

Hatice DOĞAN

Siyah İbraniler

The Black Hebrews

Yrd. Doç. Dr., İslam Tarihi Anabilim Dalı, İlahiyat Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Asst. Prof., Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey

haticedogan@nevsehir.edu.tr

 

19

Ibrahim AL-KHAFFAF

Malhamat Daniel


Danyal'in Melhamesi

Doktora Öğrencisi, Bilim Tarihi Bölümü, İslami İlimler Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Doctoral Student, History of Science, Faculty of Islamic Sciences Fatih Sultan Mehmet Vakif University

abraham_salim84@yahoo.com

 

20

İsmail BAŞARAN

Muhafazakâr Yahudiliğin Ortaya Çıkışı ve Felsefi Temellerinin Değerlendirilmesi


The Emergence of Conservative Judaism and the Evaluation of Its Philosophical Foundations

İsmail BAŞARAN

Dr. Diyanet İşleri Başkanlığı

Dr. Directorate of Religious Affairs

ibasaran@hotmail.com

 

21

M Mustafa KULU

Heter Iska: Yahudilikte Faiz Yasağının Etrafından Dolaşma

Heter Iska: Circumventing the Prohibition of Interest in Judaism

Doktora Öğrencisi, Arş. Gör. Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Selçuk Üniversitesi

Ph.D. Student, Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University

mmkulu@gmail, mkulu@selcuk.edu.tr

 

22

M. Mustafa KULU

Bibliometric Analysis of the Theses and Dissertations on Israel and Judaism In Turkey

İsrail ve Yahudi Çalışmaları Alanlar arasında Türkiye’deki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

 

23

Mehmet Sadık GÜR

Ortadoğu’yu Sami Dillerin Gölgesinde Anlamak: Arapça-İbranice/ Aramice Diyalektiği


Understanding the Middle East On the Shadow of Semitic Languages: Arabic- Hebrew/ Aramaic Dialectic

Mütercim Tercümanlık (Arapça) ABD; Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.

Division of Translation and Interpreting (Arabic), Department of Eastern Languages and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences

gur.sadik@gmail.com

 

24

Mehmet Sadık GÜR-

İsmail BAYER*

Kutsal Kitaplarda Kullanılan Dilin Nezâheti: Kurân ve Tevrat Karşılaştırması


The Decency of the Language Used in the Holy Books: A Comparison Between the Qur’an, and Torah

*Arap Dili ve Belagatı, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi

Arabic Language and Rhetoric, Department of Basic Islamic Studies, Faculty of Theology, Artvin Coruh University

ismailbayeri@artvin.edu.tr

 

25

Muhammed Ali BAĞIR

Hîvî El-Belhî ve Tanah Eleştirisi


A Jewish Heretic in the Medieval Age: Hiwi Al-Balkhi and Criticism of the Tanakh

Yrd. Doç. Dr., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Sakarya Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Sakarya University,

malibagir@sakarya.edu.tr

26

Muhammed GÜNGÖR

Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi


Solomon’s Temple in Jewish Religious Life

Yrd. Doç. Dr., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi*

Asst. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Islamic Sciences Kirikkale University

muhammedgungor.tr@gmail.com

 

27

Mustafa BAŞ

Başlık Hicaz Yahudilerinin Tanrı Algıları ve Hz. Muhammed ile Tartışmaları

The Hejaz Jews’ Perception on God and Their Debate with Prophet Muhammed

Doç. Dr., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Bilecik Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Theology, Bilecik University

mustafa.bas@bilecik.edu.tr

 

28

Mustafa ÖKSÜZ

 

XVI. Yüzyıl Kudüs’ünde Yahudilerin Mabetlerine ve Dini Hayatlarına Osmanlı Devleti’nin Yaklaşımı

 

The Ottoman Empire's Approach to the Sanctuary And Religious Life of the Jews in the Sixteenth Century Jerusalem

Dr., Tarih Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Dicle Üniversitesi,

Dr., Department of History, Faculty of Arts, Dicle University

mustafaoksuz34@hotmail.com

 

29

Osman BAYDER- Özcan AKDAĞ

İbn Meymun’un Delâletu’l-Hâirin Adlı Eserinin Arapça Neşirleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme


 A Rewiev On Arabic Editions of Maimonides's Dalalat Al-Hâirîn

* Yrd. Doç. Dr., İslam Hukuku, İlahiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi

Asst. Prof Dr., Department of Islamic Jurisprudence, Faculty of Theology, Erciyes University

osmanbayder@erciyes.edu.tr

 

30

Özcan AKDAĞ- Osman BAYDER

Yahudilik ve Aristo Felsefesini Uzlaştırma Çabası İbn Meymûn (Maimonides) Ekseninde Bir İnceleme


The Attempt To Reconcile Judaism and Aristotelian Philosophy A Review On the Idea of Maimonides

** Yrd. Doç. Dr., Din Felsefesi; İlahiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi

Asst. Prof. Dr., Department of Philosophy of Religion, Faculty of Theology, Erciyes University

ozcanakdag@erciyes.edu.tr

31

Seda ÖZMEN

Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı


Changed Belief of Reform Judaism in the Return to Holy Land in the Context of the Pittsburgh and Columbus Platforms

Yrd. Doç. Dr., Tarih, Fen Edebiyat Fakültesi, Bülent Ecevit Üniversitesi,

Asst. Prof., Department of History, Faculty of Science and Literature, Bulent Ecevit University

sadaozmen@hotmail.com

 

32

Selim Han YENİACUN

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yeni Rekabet: Türkiye’nin Kudüs’teki Etkisi

New Challenge in Turkey-Israel Relations: Turkey’s Impact over the Jerusalem

Yüksek Lisans Öğrencisi, İsrail Çalışmaları ABD, Kudüs İbrani Üniversitesi; Yüksek Lisans Mezunu, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri ABD, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi

MA Student Israel Studies, Hebrew University of Jerusalem; MA Graduate Res. Political History and International Relations of the Middle East, Institute Research of Middle East and Islamic Countries, Marmara University

selimhanyeniacun@gmail.com

 

33

Selim TEZCAN

Israeli History Textbooks’ (1948-2014) View of the Ottoman-Jewish Relations in the Last Decades Preceding the End of Ottoman Rule in Palestine


İsrail Tarih Ders Kitaplarinin (1948-2014) Gözünden Filistin’deki Osmanli Egemenliğinin Son Dönemlerinde Osmanli-Yahudi İlişkileri

Yrd. Doç. Dr. Tarih Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,

Asst. Prof., Department of History, School of Humanities and Social Sciences, Social Sciences University of Ankara,

selim.tezcan@asbu.edu.tr, selimtez76@gmail.com

 

34

Serkan YENAL

Yahudiler ve Iraklı Kürtlerin İlişkileri

Relationship Between Jewish and Iraqi Kurds

Dr.

serkanyenal@gmail.com

 

35

Şeyma AY ARÇIN

 Demir Çağı Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklarında İsrail ve Yahuda Krallıkları


Israel and Judah Kingdoms in Iron Age Written and Archaeological Resources

, Doç. Dr., Turizm Rehberliği Bölümü, Turizm Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., Department of Tourism Guidance, Title, Faculty of Tourism, Pamukkale University

seymaay@gmail.com

36

Taner ZORBAY


Jerusalem, City of God

Tanrı’nın Kenti Kudüs

Dr. Okutman, Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, ODTÜ

Dr. Instructor, Department of History, Faculty of Science and Literature, METU

taner@metu.edu.tr

 

37

Tuğçe ERSOY


Yahudiliğin Krizi: İsrailli Olmak

The Crisis of Jews: Being Israeli

Dr., Arş. Gör., Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi

Dr. Res. Asst., Political History and International Relations of the Middle East, Institute Research of Middle East and Islamic Countries, Marmara University, İstanbul, Turkey, Title, Affiliation

ersoytugce@gmail.com

 

38

Umut UZER

Orta Doğu Barış Sürecine Muhalefet: 1992-1996 Arası İsrail’de Aşırı Sağın Söylem ve Fiilleri


 Opposition to the Middle East Peace Process: Discourse and Activities of the Extreme Right in Israel between 1992-1996

Doç. Dr. İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr., Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University

uuzer@itu.edu.tr

 

39

Yusra AL- JUMAILI

Jewish Religious Clothing in the Old Testament

Eski Ahit'te Yahudi Dini Kiyafetleri

Asst. Prof. Dr., Division of Hebrew Language and Literature, Department of Eastern Languages and Literatures, Faculty of Letters, Erciyes University

Yrd. Doç. Dr. İbrani Dili ve Edebiyatı ABD, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Erciyes Üniversitesi,

yusra@erciyes.edu.tr

 

40

Yusuf Süha SONUÇ

Kibbutz’un İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış

 

A Brief Overview of Kibbutz's Effects on Israel Politics

 

Doktora Öğrencisi, Dinler Tarihi ABD, İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Ph.D. Student, History of Religions, Faculty of Theology, Ankara University,

yusufsuha@windowslive.com

 

41

Zeynep YAZICI

Yahudi Tarihi ve Yahudilik Eğitimi Üzerine Notlar


Notes on the History of Judaism and Jewish Education

YL Öğrencisi, Arş.Gör., Dinler Tarihi ABD, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesi, Bartın Üniversitesi

MA Student, Res. Asst., History of Religions, Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Islamic Sciences Bartin University

zyazici@bartin.edu.tr

 

 

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2017 Program Kitabı (ICIJS'17)/ First International Conference on Israel and Judaism Studies 2017 Program Book (ICIJS'17)

 

Birinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2017Program ve Özet Kitabı (ICIJS'17)/ First International Conference on Israel and Judaism Studies 2017 Program and Abstract Book (ICIJS'17)

 

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Seçkin Tez Ödülleri 2016-2017/ Israel and Judaism Studies Distinguished Thesis and Dissertation Awards 2016-2017

JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES  

İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)

16726