Amaç ve Kapsam

İsrailiyat Dergisinin yayınlanma amacı İsrail ve Yahudi çalışmaları alanının tüm yönleriyle ilgili Türkiye ve yurt dışındaki ilmi çevrelerde başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere Arapça ve İbranice kaynaklardan yapılan araştırmalara müzakerelerine eleştirel ve bilimsel bir platform sağlamaktır.

Türkiye’de bölgede ve dünyada İsrail ve Yahudilikle ilgili konulara yönelik artan bir ilgi olmasına rağmen Türkiye’de bu alanda bilgi eksiği problemi hala geçerlidir. İsrailiyat bu alandaki akademik tartışmaların eleştirel bir bakışla bir araya getirilmesinin ve yayılmasının İsrail ve Yahudilik hakkında daha makul ve çözüm odaklı sonuçlara ulaşmada önemli olduğuna inanmaktadır.

Israiliyat bir taraftan bilinen en eski kitaplarından birisine sahip Yahudilik bir taraftan Ortadoğu’da kurulan en yeni devletlerden birisi olan İsrail hakkında olabildiğince bilimsel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İsrailiyat, Bilimsel merkez ve programlar kuran Yahudi ve Yahudi olmayan Batı’daki ve israil’deki akademik topluluklar yakından takip edilmesine inanmaktadır. Sadece Müslümanların bilgisine değil, aynı zamanda Yahudi ve Yahudi olmayan, Batılı olan ve olmayan bilgisine de eleştirel ve yansıtıcı yaklaşılmalıdır.

Israiliyat, Tevrat Dönemi’nden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilginin gelişmesi için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da etkin olarak yüreklendirmektedir.

2017 yılında yayımlanmaya başlayan İsrailiyat, İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için ulusal ve uluslararası dizinlerde yer alan etki faktörü yüksek başvuru kaynağı bir dergi olmayı hedeflemektedir.

İsrail ve Yahudi çalışmaları geleneksel konu temelli veya alan temelli çalışmaların bir araya gelmesi ile oluşan çok alanlı yaklaşımların ötesine, çağdaş alanlar arası çalışmalara doğru yönelmiştir. Fakat bölge ve dini/ kültürel çalışmalar olarak İsrail ve Yahudi çalışmaları Türkiye’de çok yenidir ve özellikle tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenmektedir. Bu nedenle dergi, bu geleneksel alanlardaki makaleleri yayınlamaya önem verirken yeni olan alanlar arası yaklaşımın araştırmalarda yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

İsrail ve Yahudilikle ilgili Türkiye’deki akademik çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlayan, uluslararası ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş olan İsrailiyat dergisi her yıl Türkiye’de İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki akademik araştırmaların sunulacağı tek düzenli platform olan yıllık bilimsel Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansları (ICIJS- tr:Aysicıs) düzenleyrek farklı alanlardan gelen yerli ve yabancı araştırmacıların görüş ve bilgi alışverişinde bulunacağı bir yapıcı/geliştirici bir forum ve bir tartışma ortamı olmasını hedeflemektedir.

İsrailiyat’ın amacı Türkiye ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılara İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki araştırma sonuçlarını sunacakları bir dengeli, tarafsız ve önyargısız akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform sağlamaktır.

İsrailiyat, alanda yapılan akademik çalışmaları teşvik etmek amacı ile düzenlenen konferanslarda alanından uzmanların da bulunduğu bir değerlendirme kurulun seçimiyle “İsrail ve Yahudilik çalışmaları” alanındaki tarih, siyaset vedin kategorielrinde seçkin tez/ kitap/ makalelere ödül vermektedir.

İsrail ve Yahudi çalışmaları (madaʻe/limudei/mehaker yisrael, madae/limudey ha-yahadut) birçok örtüşmeye veya aynı paranın iki yüzü gibi birbirini tamamlayan birer ayrılmaz parça/mütemmim cüz gibi olmalarına rağmen, ayrı çalışma alanı ve akademik birim olarak kabul edilmiştir. Bağlama göre İsrail veya İsrailli çalışmaları ve Yahudilik veya Yahudi çalışmaları da kavram olarak kullanılabilmektedir. İsimleşmiş sıfat olan İsrailli ve Yahudi kavramları daha geniş bir içeriğe sahiptir. Yahudi/Yahudilik çalışmaları İslami/İslam veya Hristiyan/Hristiyanlık çalışmalarının benzeri iken İsrailli/İsrail çalışmaları da Filistinli/Filistin çalışmalarının karşı denge/karşı ağırlık alanları gibidir.

Geleneksel Yahudilik çalışmaları alanı ilahiyat, tarih, dil gibi geleneksel alanlarını kapsadığı gibi daha çok çağcıl İsrail çalışmaları alanı ile ilişkili güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, güncel tarih ve sosyoloji gibi  konuları ve tam tersi şekilde içerecektir.

“İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi” din, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımları benimseyen ve teşvik eden araştırma makaleleri yayınlamaktadır.

Erken  dönem bazı İslami metinlere giren Yahudi bilgisi olan geleneksel İsrailiyat çalışma yöntemlerinden Yahudiyat, İbraniyat, Samiyat, ve Museviyat çalışmaları ile yakın konularla ilgili yeni/ güncel İsrailiyat’a (İsrailoloji) dönüşmeye başlamıştır. Yeni İsrailiyat, kendinden önceki ile benzer özelliklere sahip olsa da, klasik/ geleneksel İsrailiyat’ın tersine modern İsrail ve Yahudilikle ilgili konuları anlatmak için hem yeni bir içerik hem de yeni bir bakış açısı gerektirmektedir.

Yeni İsrailiyat çalışması, Türkiye ve İslam dünyasındaki modern İsrail ve Yahudilik çalışmalarıyla ilgili bilgi açığının dolmasına yardımcı olabilecektir. Hakikat/gerçeklik ilişkisi ile ilgili tek hakikati bulmayı araştırırken İsrail ve Yahudi bilgisinin tüm yönlerini kavramak için normatif, öznel, toptancı, tartışmacı, reddiyeci, ayrıcalıklı ve ikili karşıtlıklar yerine, nesnel, uscu, gerçekçi, bilimsel ve olgucu yaklaşımların kullanılması önemlidir.

 

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com