Yayın İlkeleri

BÖLÜM II: YAYIN İLKELERİ
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Yayın Etik Kurulu (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu ilkeler esas olarak hakem sürecinin parçası olan editör, yazar ve hakemin yanında derginin işleyişinde yer yayın ve bilim danışma kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgilidir.
1. TANIMLAR
Dergi: İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (İSRAİLİYAT);
Alan: İsrail ve Yahudilik konu alanı/ temel alan/ konu alanı/ anahtar kelimeleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı herhangi bir bilim dalı/ disiplin;
Uzman: uzmanlık alanı dergininkiyle aynı olan kişi; öğretim veya araştırma ve yayınları akademik Yahudi ve İsrail çalışmaları alanında olan.
Yayın Kurulu Üyesi: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla derginin konularıyla aynı alanda uzmanlaşmış ve derginin yayın kuruluda görev alan uzman;
Bilim Danışma Kurulu: en az beş farklı üniversiteden seçilmiş alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı;
Yazar: ilgili alanda dergiye yazı sunan öğretim üyesi, öğrenci veya araştırmacı;
Hakem: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla uzmanlaşmış ve çalışmayı değerlendiren ismi açıklanmayan öğretim elemanı;
Editör: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla alanında uzmanlaşmış ve derginin yazar, okuyucu, yayın kurulu ve bilim danışma kurulu arasında koordinasyonunun sağlayan kişi;
Makale: Dergiye yayınlanmak üzere sunulan çalışma;
Web sayfası: DergiPark barındırma ve editoryal süreç yönetimindeki derginin web sayfası.
2. AMAÇ VE KAPSAM/ İÇERİK
Derginin amacı farklı bilim dallarında Ortadoğu çalışmaları ile yakından irtibatlı İsrail ve Yahudilik konu alanı ile ilgili ilmi çalışma yapan uzmanlar için bağımsız akademik bir referans kaynak/ merci olmaktır.
Dergi, diğer disiplinlerle var olan ilişkilerin geliştirilmesine, yeni bağlantıların kurulmasına özel bir önem verirken alandaki yöntembilim, ilgi alanları ve kavramsal çerçeveyi geliştirmeyi hedef almaktadır.
Dergi, yılda iki kez yayımlanır (Haziran/ Yaz ve Aralık/ Kış).
İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.
Elektronik ortamda yayınlanan ücretsiz açık kaynak bir dergidir.
Dergi makale gönderimi, değerlendirme süreçleri ve yayınlanması için herhangi bir ücret talep
etmez.
Uluslararası bir dergi olarak kurulları uluslararası uzmanlığa sahip olmalı ve içeriğinin uluslararası yazarlarca olması gerekliliği vardır.

Akademik kariyerinin başındaki genç araştırmacıları teşvik ederken, kıdemli öğretim elemanlarının katkılarını da bekler.
Yeni bir dergi olarak zamanla kurumsal bir dergiye dönüşmesi ve içeriğiyle akademik katkı sağlaması istenmektedir. Bu çerçevede ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve diğer endekslere üye olması istenmektedir.
Dergi yazarlar, hakemler ve bilim danışma kurulu ile karar alıcılar arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dergiye ait her yeni sayı PDF dosyası şeklinde DergiPark’a yüklenir şayet basılmışsa çalışmanın basılmış hali yazarlara gönderilir.
3. AHLAK VE DERGİNİN İŞLEYİŞİNİ SAĞLAYAN KURALLAR
3.1. AÇIK ERİŞİMLİ DERGİ
Açık Erişimli bir dergi olarak Israiliyat Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifinin (BOAI) açık erişim politikasını benimsemektedir. Bu doğrultuda dergide yayınlanan bilimsel makaleler ve araştırmalar ücretsiz olarak son kullanıcı ve kurumlara sunulmaktadır. Kullanıcılar, yayıncı veya yazarın iznine gereksinim duymadan İçtimaiyat dergisinde yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, basmak, dağıtmak, arama yapmak veya bağlantı kurmak hakkına sahiptir.
İsrailiyat kapalı yayıncılık (tüm sayı) ile yayınlanmaktadır. Erken Görünüm, İsrailiyat’nın basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır.
3.2. ARŞİVLEME SİSTEMİ
Bu dergide, verilerin muhafaza ve restorasyon amacıyla arşivleme sistemi olarak LOCKSS sistemi kullanılmaktadır.
3.3. İNTİHAL
İntihal Politikası
Yazar Israiliyat'a makale göndererek aşağıdakileri doğrulamaktadır:
• Makalenin hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir
• Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.
İntihal vakalarına karşı güçlü adımlar atılacaktır:
Gönderilen tüm bildiriler bir ilk taramadan geçmelidir ve Gelişmiş İntihal Tespit Yazılımı (intihal.net) aracılığıyla kontrol edilecektir.
İntihal Cezaları
İntihal olduğu tespit edildiğinde, Israiliyat intihal türüne göre aşağıda listelenen önlemleri alacaktır.
• Yazarlardan intihal kabulununda dahil olduğu intihal gazetesinin yazarlarına resmi bir özür mektubu yazmaları istenecektir.
• Bildiri değerlendirmede ise, daha fazla revizyon yapılmaksızın ve Editör tarafından koordine edilen herhangi bir intihal soruşturması olmadan, Editör veya yayın kurulu tarafından otomatik olarak reddedilebilir.
3.4. TELİF HAKKI
İsrailiyat, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayıncı asıl çalışmanın kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan yayınlanmış makalenin tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Yaratıcı Ortaklıklar Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen izin alınması gereklidir.
Dergi, DOAJ'ın önerisi doğrultusunda yazar(lar)ın eserleri üzerindeki telife konu tüm haklarını CC BY-NC-ND 4.0 lisansı ile kısıtlama olmaksızın korumasını kabul etmiştir.
4. GÖREVLER
4.1. YAYIN KURULU
Uzmanlık alanlarında uzmanlık sunmak için en az beş kişiden oluşan yayın kurulu derginin sürekli gelişimini sağlamak için editör ile direkt olarak çalışır.
Yayın kurulu derginin dönüşümlü editör ve diğer üyelerinden oluşur.
Dönüşümlü editörler derginin devamı üyeleri iken, diğer üyelerin süreci ise iki yıl olup tekrar atanabilir.
Üyelikler, mümkün olduğunca çok sayıda uzmana dergimize katkıda bulunma fırsatını bildirmek için düzenli olarak gözden geçirilecektir.

Yayın kurulu üyeleri dönüşümlü veya (özel) sayı/konu konuk editörü olarak dergide görev yapabilir.
Kararları salt çoğunlukla alır.
Kurul üyelerinin uzmanlık alanlarında aktif olmalı ve bu nedenle bu alandaki araştırmaların ne olduğu ve gelişmelerle bilgisi güncel olmalıdır. Dergi politikası ve kapsamı hakkında karar vermelidir. Yeni ve kıdemli yazarları ve makale sunumlarını kazandırmalıdır. Derginin önemli atıf dizinlerine görmesi için çabalamalıdır.
Yayın Kurulu, derginin etki faktörünü artırmak için yayın etik standartlarını kesinlikle takip etmeli ve dünya çapında İsrail ve Yahudi uluslararası dergilerinden biri olmalıdır. Derginin önemli atıf dizinlerine görmesi için çabalamalıdır.
Yayın kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek (ön değerlendirme), akademik camiada uzmanları (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit ederek uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.
Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına ilişkin son değerlendirmeyi yaparak hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

Sayı/konu konuk editörü, değerlendirme editörü, bölüm/alan editörü ile yayın, bilim ve etik kurulu üyelerinin vb. atanmasına karar verir. Ayrıca dergiyi teşvik edecek konferans gibi olaylara karar verir.
Özel sayı ve kapak konusu (cover story)
Kurul yeni üyeye kabulüne açıktır. Yayın kuruluna girmek isteyen aday, özgeçmişini (CV), girme nedenini ve hangi rolle ilgilendiğini açıklayan bir mail sunmalıdır.
Olağan durumda yılda iki kere yüz yüze ve/ya telefon veya görüntülü konferans ortamında toplanır.
Gerekli durumlarda, toplantıya tüm yayın kurulu üyelerinin katılması gereklidir.
Yayın kurulu toplantılarına bilim danışma kurulu üyeleri görüşlerini belirtmek üzere editör tarafından davet edilebilir. Oy kullanma durumunda sadece yayın kurulunun oy hakkı vardır.
Yayın kurulu üyelerinden toplantıya katılamayanlar veya katılıp da görev sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin üyeliği sona erer.
Araştırma etiğine aykırı davranan üyenin dergideki kurul üyeliği sona erer.
Editörler Kurulu Türkçe'ye tercüme konusunda yardımcı olabilir.
Menfaat Çatışması kurallarına uyarak ve dergi ile ilişkisini belirterek kendi eserlerinin bazısını değerlendirmeye sunmalıdır. Derginin sadece yayın kurulu üyelerinin çalışmalarının yayınlanması olarak görülmemesi çok önemlidir.
4.2. HAKEM
Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.
Hakemler yayınlanması düşüncesiyle sunulan her bir makaleyi ırk, din, millet, cinsiyet, kıdem ve kurumsal bağını gözetmeden bilimsel meziyete göre önyargısız yaklaşımla değerlendirmelidir.
Hakemler akran değerlenmesi sürecini gizli yapmalı ve makale hakkında bilgi ve haberleşmeyi akran değerlendirmesi süreci dışındakilerle paylaşmamalıdır.
Hakem yapıcı, kapsayıcı, delilli ve uygun ana noktaları olan akran değerlenmesi raporu sağlamalıdır. (Makale Değerlendirme Formu).
Hakemler sadece değerlendirme formundaki notlamayı değil aynı zamanda olumsuz yorumları detaylandırmak ve gerekçesini belirtmesi de beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakemler çalışmanın eksikliğini ve reddedilme nedenlerini yazarına sunmalıdır.
Editör hakem raporlarındaki yanlışları, yazarların uygun olmayan beyanlarını ve bilgi ile ilgili yanlışlarına müdahale edebilir.
4.3. YAZAR
Sunulan makalesinin başka herhangi bir şahsın veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen kendi orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmış eserleri de (kendinden intihal) dahil olmak üzere başka yayınlanmış eserlerin herhangi birinde intihal niteliğinde bulunmadığını doğrulamalıdır. Herhangi bir içeriği başka kaynaklardan çoğaltmak için izin almalı veya atıf yapmalıdır.
Sorumlu yazar, ortak yazarların yayına onay vermesini sağlamalıdır. Bildirilen çalışmaya önemli bilimsel veya yazınsal katkılar yapmış olan herkes, ortak yazarlar olarak isimlendirilmelidir. Çalışmanın yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.
Gerekirse, yazarlar makalede açıklanan veri setlerine erişimi kolaylaştırmalıdır.
Yüksek lisans ve doktora tezleri, üniversite (ProQuest veya yazar) tarafından indirilebilir hale getirilmiş olsa bile bunlara dayalı yapılan makaleler yayınlanabilir. Bu durumda bu çalışma resmi olarak basılmış kabul edilmemektedir. Fakat eğer bir çalışma bir yayıncı tarafından basılmışsa bu çalışma dergide yayınlanamaz.
Dergide yayımlanan makalelerin içeriğinden yazar sorumludur. Derginin (editör, yayın kurulu) resmi görüşünü yansıtmaz. (feragatname)

4.4. EDİTÖR/ EŞ-EDİTÖRLER
Derginin başarısı için editörün rolü hayatidir. Sunulan makalenin yayınlanma sürecinin takibinin etkili ve zamanında olması için her türlü makul çabayı gösterir.
Derginin çeşitli organları arasındaki koordinasyonunu sağlayarak derginin tüm birimlerindeki çalışmaları koordine eder.
Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için özel dönemler hariç yayın kurulunu yılda bir kez toplantıya çağırır. Ayrıca bilimsel danışma komitesine bilgilendirme için davet gönderir.
Yıllık faaliyet raporu ile toplantılarda tartışılan konularla ve alınan kararlarla ilgili olarak rapor hazırlar. Rapor elektronik olarak yayın ve bilim danışma kuruluna gönderir.
Yayın kurulu adına editoryal sorumluluk alır.
Dergiye gönderilen yazıların düzeltmelerini yapar ve dergiyi basıma hazır hale getirir.
Dergi e-postasına gelen mesajları takip eder ve diğer rutin yazışmaları takip eder.
Makalelerin katkısını artması, hakem panelinin gelişmesi ve makalelerin tanıtılması için “makale çağrısı”, “hakem çağrısı” ve “mail listesi” uyarısı gönderir.

Dergi'nin web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını, özellikle twitter, oluşturmak ve güncellemekten sorumludur.
Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan değişiklikler ve düzeltmeler yayın kurulunca yapılabilir.
Editör, değerlendirmedeki makale sayısına daima dikkat etmeli son başvuru tarihinin yakın olduğu takdirde hakemlik yapanları süreci hızlandırmaya teşvik etmelidir.
Yayın kurulunda salt çoğunluk sağlanamayan konularda, editör yayın kurulundaki eğilimler dikkate alarak nihai kararı verir.
Göreviyle ilgili olağandışı durumlarda, çalışmaların aksamaması için yayın kurulu üyelerinden yardım isteyebilir.

Yayın kurulu arasındaki koordinasyonun sağlanması, yazıların hakem sürecinin takip edilmesi, hakemlerin raporlarının değerlendirilmesi ve teknik konuların çözülmesi konularında kendisine yardımcı olması için bir uzmanı yardımcı editör olarak seçebilir.
Yayın Kurulu Üyelerini Atar.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kanunda yer alan süreli yayınlarla ilgili hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü editörü/ eş-editörü atar.
4.5. BİLİM DANIŞMA KURULU
Bilim danışma kurulu üyeleri, derginin bilim alanında veya konusunda tecrübeli akademik etiği esas alan ve dergiyi uluslararası düzeye yükseltecek kişilerden seçilmelidir. bilim danışma kurulu en az 5 yabancı 5 yerli üniversite elemanından oluşur.
Bilim danışma kurul üyelerinin uzmanlığı, derginin amacı ve kapsamının kapsadığı konuları temsil etmelidir. Bilim danışma kurulu bilimsel içeriğin ve derginin kalitesinin geliştirilmesi için öneriler sunar.

Bilim danışma kurul üyeleri çeşitli fonksiyonlara hizmet edecektir. Bunlar şunları içerebilir:
derginin elçisi olarak hareket etme;
dergiyi destekleme ve geliştirme;
dergiye makalelerini sunma;
dergiye gönderilen makalelere hakemlik yapma;
yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.
Derginin bilim danışma kurulu, normalde yayın kurulu tarafından belirlenen belirli bir süreden sonra kısmen yenilenebilir. Bu, bazı üyelerin çıkarılması, başkalarının davet edilmesi ve bazı mevcut üyelerin görevlerinin başka bir dönem için yenilenmesini içerir. Bir bilim danışma kurulu üyesi çağırırken ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için beklenen hizmetlerin davet mektubuna dahil edilmesi önemlidir.
Editör, bu uzmanlara aşina olmalı ve bu meslektaşları ve meslektaşlarından yeni üyeler davet etmelidir. Bunların birçoğu, ilgili konularda yazılı kitap / makale yazarları olmalıdır. Editörün neden birisini bilimsel komiteye davet etmeyi seçtiği konusunda çok açık olması gereklidir
Bu ilkeler ve kurallar Derginin eş- editörü M Mustafa KULU tarafından derlenmiştir. Bu ilkeler ve kurallar derlenirken ilgili web tabanlı kaynaklardan yararlanılmıştır.

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com