Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

7-10 Aralık 2020 vICIJS’20 toplantısı sanal olarak veya telefonla Google Meet üzerinden yapılıyor.

 Konferans web sayfası: http://israiliyat.com/en/pub/page/8782
 Tüm Görüntülü toplantılara katılmak için tek bir Toplantı Kimliği bağlantısı: https://meet.google.com/uqs-impj-erh veya URL yönlendirme adresi: (http://icijs.israiliyat.com)
 Aksi durumlarda, telefonla katılmak için +90 312 970 40 75‬’i arayın ‬ ve ‪159 043 619# PIN kodunu girin; daha fazla telefon numarası görmek için bağlantıya tıklayın: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 Görüntü Kayıtlarını izlemek için: https://drive.google.com/drive/folders/1dv87YmZjvQwkZm3pXiJSOO70d0C2Tdz3?usp=sharing
 

The December 7-10, 2020 vICIJS’20 meeting beig held on virtually, via Google Meet.

 Conference web page: http://israiliyat.com/en/pub/page/8782
 To join all video meetings, click single Meeting ID link: https://meet.google.com/uqs-impj-erh or URL redirection address(http://icijs.israiliyat.com)
 Otherwise, to join by phone, dial +90 312 970 45 33 ‬ ‬#and enter this PIN: ‪515 983 767#; to view more phone numbers, click this link: ‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬
 To play the video recording:
https://drive.google.com/drive/folders/1dv87YmZjvQwkZm3pXiJSOO70d0C2Tdz3?usp=sharingDETAYLI PROGRAM/ DETAILED PROGRAM
07 ARALIK 2020 PAZARTESİ/ MONDAY DECEMBER 07, 2020
Saat/ Time 07 Aralık Pazartesi/ Monday December 07
Açılış Konuşmaları/ Opening Session:
09:00-10:00 Düzenleme Kurulu eş-Başkanları
Organizing Committee Co-Chairs
I. Efrat AVIV
II. Kevser KARATAŞ
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Organizing Committee Co-Chairs
III. Şakir DİNÇŞAHİN
IV. Mehmet Sait TOPRAK
V. Ainur NOGAYEVA
VI. Mustafa ÖKSÜZ


Saat/ Time Tarih/ Date: 07 Aralık Pazartesi/ Monday December 07
Oturum/ Session: 1
Başlık/ Title: İsrail'in Kuruluşu ve Ulusal Kimlik/
The Establishment of Israel and the National Identity
Başkan/ Chair: Şakir DİNÇŞAHİN
10.00-11.30 I. Melis ÖZDEMİR
Ben Gurion’s Dichotomy: The Creation of the Israel National Ethos
Ben Gurion İkilemi: İsrail Ulusal Alışkanlığın Yaratılışı
II. Yehuda BITTY
Jew or Hebrew? The Redefinition of Identity in Zionist Education
Yahudi mi, İbrani mi? Siyonist Eğitimde Kimliğin Yeniden Tanımlanması
Saat/ Time Tarih/ Date: 07 Aralık Pazartesi/ Monday December 07
Oturum/ Session: 2
Başlık/ Title: Tarih Süreçte Yahudiler/
Jews in the Course of History
Başkan/ Chair: Ece YÜKSEL
12.00-13.30 I. Hüseyin KAYHAN
Irak Selçukluları Devrinde David Elroy’un Başlattığı Söylenen Yahudi İsyanı Hakkında
About the Jewish Revolt, Allegedly Started by David Alroy during the Iraqi Seljuk Period
II. Ahmet Vedat KOÇAL
Türk Devlet Geleneğinde Yahudi Karşıtlığı ve ‘Siyonizm’ Söyleminin Kurucu Temelleri: Alternatif bir Önerme
The Founder Basis of Anti-Jewish and "Zionism" Discourse in the Turkish State Tradition: An Alternative Proposition

13.30-14.30 Ara/ Break


Saat/ Time Tarih/ Date: 07 Aralık Pazartesi/ Monday December 07
Oturum/ Session: 3
Başlık/ Title: İslam ve Yahudilik/ Islam and Judaism
Başkan/ Chair: Mehmet Sait TOPRAK
14.30-16.00 I. Mürsel ETHEM
Salih Akdemir ve Sami Dilleri
Salih Akdemir and Semitic Languages
II. Neclanur TUNÇEL
Ta’rib Meselesi ve Raina Kelimesi Üzerine Bir İnceleme
The Ta'rib Issue and a Study on the Word Raina
III. Hatice Nuray ŞAHİN
Yahudilerin Allah’a Verdiği Söz: ‘Semi’nâ ve Aseynâ’
The Promise That the Jews Gave to Allah: "Semi‘nâ ve Aseynâ”
IV. Mehmet Sadık GÜR
Muhammed Abdullah Draz’a Göre Tevrat’taki On Emir’in Ahlakî Bağlamı
The Moral Context of the Ten Commandments in the Torah According to Mohammad Abdallah Draz08 ARALIK 2020 SALI/ TUESDAY DECEMBER 08, 2020
Saat/ Time
Tarih/ Date: 08 Aralık Salı/ Tuesday December 08
Oturum/ Session: 4
Başlık/ Title: Ortadoğu'da İsrail ve Bölgesel İlişkiler/
Israel in the Middle East and the Regional Relations
Başkan/ Selim F. ADALI
10.00-11.30 I. Semih GÖKATALAY
Jews of the Middle East and the World's Fairs (1876-1939)
Ortadoğu Yahudileri ve Dünya Fuarları (1876-1939)
II. Jatin KUMAR
India-Israel ties and COVID 19 Pandemic
Hindistan-İsrail bağları ve COVID 19 Salgını
III. Frederek MUSALL, Johannes BECKE, Beyza ARSLAN
Mecca and Jerusalem – A Podcast on Muslim-Jewish Relations
Mekke ve Kudüs – Müslüman-Yahudi İlişkileri Üzerine Bir Podcast
IV. Z. Aslı ELİTSOY
A “Jewish State” or a “State for all Its Citizens?”: Palestinian Demands for Redefining the Boundaries of the Israeli National Identity and the Jewish Response
Bir "Yahudi Devleti" mi yoksa "Tüm Vatandaşları İçin Devlet?" mi: Filistin, İsrail Ulusal Kimliğinin Sınırlarını ve Yahudi Tepkisini Yeniden Tanımlamayı İstiyor


Saat/ Time Tarih/ Date: 08 Aralık Salı/ Tuesday December 08
Oturum/ Session: 5
Başlık/ Title: Türkiye-İsrail İlişkilerinde Değişim ve Süreklilik/ Change and Continuity in the Relations of Turkey and Israel
Başkan/ Chair: Selim F. ADALI
12.00-13.30 I. Leah BORNSTEIN-MAKOVETSKY
The Immigration to Jerusalem by Shlomo and Yitzhak Hatim, Members of the Jewish Elite in the Istanbul Community in the First Half of the 19th Century
19. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul Cemaati içindeki Yahudi Seçkin mensupları Shlomo ve Yitzhak Hatim'in Kudüs'e Göçü
II. Ömer Faruk ARAZ
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Basınında Filistin Bölgesi ve Yahudilerle İlgili Haberlerin İncelenmesi
Analysis of the News in the Turkish Press on the Palestinian Territory and Jews in the First Years of the Republic
III. Irit SHMUEL, Nir COHEN
The Geographical Imagination of Israeli Tourists to Turkey
Türkiye'ye gelen İsrailli Turistlerin Coğrafi İmgelemi
IV. Yelda ARSLAN
Ortaçağ’dan Günümüze İslam ve Yahudilikte Kadının Toplumdaki Yeri
The Place of Women in Society in Islam and Judaism from the Middle Ages to the Present

13.30-14.30 Ara/ Break


Saat/ Time Tarih/ Date: 08 Aralık Salı/ Tuesday December 08
Oturum/ Session: 6
Başlık/ Title: İsrail ve Küresel İlişkiler/ Israel and the Global Relations
Başkan/ Chair: Ainur NOGAYEVA
14.30-16.00 I. Aref BIJAN
Russia-Israel Relationship: In the Perspective of the Syrian Civil War
Rusya-İsrail İlişkisi: Suriye İç Savaşı Bakış Açısında
II. Bazarbay AKEZHAN
Jewish Diaspora in Kazakhstan
Kazakistan'daki Yahudi Kopuntusu
III. Saken YESSIRKEP
Jewish Communities of Kazakhstan and Relations with Israel
Kazakistan Yahudi Toplulukları ve İsrail ile İlişkiler
IV. Zhassulan ORYNBAEV
Kazakhstan-Israel Relations Water, Energy and Food
Kazakistan-İsrail Su, Enerji ve Besin İlişkileri
V. Elvin ABDURRAHMANLI
Orta Doğu ve Kafkaslar Ekseninde İsrail-Azerbaycan Diplomatik ve Stratejik İlişkileri
Diplomatic and Strategic Relations Between Israel and Azerbaijan on the Axis of the Middle East and the CaucasusSaat/ Time Tarih/ Date: 08 Aralık Salı/ Tuesday December 08
Oturum/ Session: 7
Başlık/ Title: İkili İlişkilerde İsrail/
Israel in the Bilateral Relations
Başkan/ Chair: Selim Han YENİACUN
16.30-18.00 I. Aynur AZİMZADE
Ermenistan-İsrail İlişkilerinde İran Faktörü
The Iran Factor in Armenia-Israel Relations
II. Özgecan ESKİDUMAN
Israeli Syrian Relations under Bashar al-Assad: 2000 – 2011
Beşar Esad altında İsrail Suriye İlişkileri: 2000 - 2011
III. Pınar Özden CANKARA
Başkan Trump Dönemi ABD-İsrail İlişkileri
US-Israel Relations During the President Trump Era
IV. Serkan YENAL
Din Motivasyonlu Terörizm Örneği olarak Zealotlar
Zealots as Example of Religion Motivated Terrorism


09 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA/ WEDNESDAY DECEMBER 09, 2020
Saat/ Time Tarih/ Date: 09 Aralık Çarşamba/ Wednesday December 09
Oturum/ Session: 8
Başlık/ Title: Kimlik Meselesi: İsrail ve Filistin Davasında/ The Issue of Identity: in the Case of Israeli and Palestinian
Başkan/ Chair: Fatma KALPAKLI
10.00-11.30 I. Ece YÜKSEL
İsrail- Filistin İlişkilerine Farklı Bir Pencereden Bakış: Harem-ü Şerif’teki (Tapınak Tepesi) Arkeolojik Kazı
A Different Perspective on Israel-Palestine Relations: Archaeological Excavation in Haram al-Sharif (Temple Mount)
II. Deia GANAYIM
Handwritten signature, minority language, and Identity: The Case of Palestinian Arab in Israel
El yazısı imza, azınlık dili ve Kimlik: İsrail'deki Filistinli Arap Örneği
III. Yavuz CANKARA
İsrail’in İran’ın Nükleer Programına Yönelik Tutumu
Israel's Attitude towards Iran's Nuclear Program
Ayushman DEVRAJ
Foodways, Identity and Jews of India: A Study of Esther David’s Book of Rachel
Yemek Kültürü, Kimlik ve Hindistan Yahudileri: Esther David’in Rachel Kitabı Üzerine Bir İncelemeSaat/ Time Tarih/ Date: 09 Aralık Çarşamba/ Wednesday December 07
Oturum/ Session: 9
Başlık/ Title: Yahudiler ve Yahudilik/
Jews and Judaism
Başkan/ Chair: Ömer Faruk ARAZ
12.00-13.30 I. M. Ali DURAN
Filistin Taksim Planı ve İngiliz Manda İdaresinin Sona Ermesinin Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerine Yansımaları (1947-1948)
Partition Plan for Palestine and the Reflections of the Termination of the British Administration on Cumhuriyet and Ulus Newspapers (1947-1948)
II. Muzaffer EROL
Kayades’den Avlaremoz’a Türkiye Yahudilerinin Kimlik Dinamikleri
Dynamics of the Jewish Identity in Turkey Kayades to Avlaremoz
III. Efrat AVIV
"It's Very Hard to Be a Jew, But It's Even Harder Being a Jewish Woman.." Jewish Women Identity Within the Izmir Community, on the Eve of ‘Young Turk Revolution’ 1899-1908
"Yahudi Olmak Çok Zor, Ama Yahudi Kadın Olmak Daha Da Zor.." 1899-1908 'Jön Türk Devrimi'nin Öncesinde İzmir Toplumu İçindeki Yahudi Kadın Kimliği
IV. Mehmet ÇELİK
Modern Lübnan’da Yahudiler
Jews in Modern Lebanon

13.30-14.30 Ara/ Break


Saat/ Time Tarih/ Date: 09 Aralık Çarşamba/ Wednesday December 09
Oturum/ Session: 10
Başlık/ Title: Yahudi Kültüründe Sanat ve Edebiyat/
Arts and Literature in the Jewish Culture
Başkan/ Chair: Leah BORNSTEIN-MAKOVETSKY
14.30-16.00 I. İlyas Deniz ÇINAR
Performing Popular Jewishness in Turkey: Negotiating Adaptation, Identity, and the Nation in Damdaki Kemancı
Türkiye'de Popüler Yahudiliği Sergilemek: Damdaki Kemancı'da Uyum, Kimlik ve Milleti Görüşmek
II. Rami KIMCHI
Altering Hebrewness: Holocaust Survivors' Characters in Under the Domim Tree (Etzs Ha'domim Tafus), Israel 1994
Değişen İbranilik: Domim Ağacının Altında’da (Etzs Ha'domim Tafus), İsrail 1994, Holokost'tan Kurtulanların Kişilikleri
III. Fatma KALPAKLI
Judeophobia and Islamophobia as Reflected in Sunshine and My Name is Khan
Gün Işığı ve Benim Adım Khan'da Yansıyan Yahudi Korkusu ve İslam Korkusu
IV. Marissa HERZIG
Creation, Names, and Life: Humanity and Femininity in the Female Golem Myth
Yaratılış, İsimler ve Yaşam: Kadın Golem Efsanesinde İnsanlık ve Kadınlık


Saat/ Time Tarih/ Date: 09 Aralık Çarşamba/ Wednesday December 09
Oturum/ Session: 11
Başlık/ Title: İsrail’in Dış Politikası/
Israel’s Foreign Policy
Başkan/ Chair: Yavuz CANKARA
16.30-18.00 I. Ceyhun DEMİRKOLLU
Zengezur Koridoru Ekseninde Değişen İsrail Jeopolitiği
Changing Israeli Geopolitics on the Axis of the Zangezur Corridor
II. S. Batuhan GÜLTEKİN
İsrail’in Dış politikasında Dijital Diplomasinin Rolü
İsrail’in Dış politikasında Dijital Diplomasinin Rolü
III. Selim Han YENİACUN
BRI'nin Doğu Akdeniz Politikaları Bağlamında İsrail’in İstikrar Sınaması
Israel’s Challenge of Stability in the Context of BRI's East Mediterranean Policies
IV. Kürşat KAN
İsrail’in NATO Üyeliğine İhtiyacı Var mı?
Does Israel Need NATO Membership?


10 ARALIK 2020 PERŞEMBE / THURSDAY DECEMBER 10, 2020
Saat/ Time Tarih/ Date: 10 Aralık Perşembe/ Thursday December 10
Oturum/ Session: 12
Başlık/ Title: Dünya Tarihinde Yahudilerin İzini Sürmek/ Tracing Jews in the World History
Başkan/ Chair: Salime Leyla GÜRKAN
10.00-11.30 I. Suchibrata ROY
Israelis Experiences in Diaspora
Kopuntuda İsraillilerin Deneyimleri
II. Selim F. ADALI
Historiographical Aspects of the Nebiim Prophetic Tradition: Views from Extended Comparisons
Nebiim Peygamberlik Geleneğinin Tarih Yazımı Yönleri: Genişletilmiş Karşılaştırmalardan Görüşler
III. Zeynep Nermin AKSAKAL
Kur’an ve Tanah’a Göre İsrail Ülkesi ve Soyunun Seçilmişliği
The Chosen Country and Descendant of Israel According to the Qur'an and Tanah
IV. Stephen I. TERNYIK
Humanistic Science of Jewry
Yahudiliğin Adamcıl Bilimi


Saat/ Time Tarih/ Date: 10 Aralık Perşembe/ Thursday December 10
Oturum/ Session: 13
Başlık/ Title: Siyonizm, Öncüler ve İsrail/
Zionism, Pioneers and Israel
Başkan/ Chair: Kürşat KAN
12.00-13.30 I. Sümeyye BOZKURT
Siyonizm ve Henry Patterson’ın Hatıratında Siyonist Müfreze
Zionism and the Zionist Legion in the Memory of Henry Patterson
II. Furkan AKHAN
Siyonist Gayelerin İfasında Evanjelistlerin Yöntem Farklılıkları
Methodic Differences ff Evangelists In The Execution Of Zionist Purposes
III. Fatımatüzzehra TOPRAK
Göç ile Kurulan İsrail Devleti ve Ulus Kimlik Sorunu
The State of Israel Established by Immigration and the Problem of Nation Identity
IV. Okan AÇIL
Göç ile Kurulan İsrail Devleti ve Ulus Kimlik Sorunu
Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası
Historical Geography of Judea in the Ancient


13.30-14.30 Ara/ Break


Saat/ Time Tarih/ Date: 10 Aralık Perşembe/ Thursday December 10
Oturum/ Session: 14
Başlık/ Title: Yahudi Felsefesinin Anları/
The Moments of Jewish Philosophy
Başkan/ Chair: Z. Nermin AKSAKAL
14.30-16.00 I. Ayşe A. AMBAROĞLU
Yahudi Hukuku’nun Oluşumu ve Gelenek
The Formation of Jewish Law and Tradition
II. Özcan AKDAĞ
Saadya Gaon’un Kitabu’t-Tadil (Tanrısal Yargı) Adlı Eseri ve Eyüp Kıssasına Yaklaşımı
Saadya Gaon's Kitab al-Taʿdil (The Book of Theodicy) and His Approach to the Story of Job
III. Rıdvan TURHAN
Weber Sosyolojisinde Yahudiler ve Kapitalizmin İrrasyonel Formu Olarak Parya Kapitalizmi
Jews and Pariah Capitalism as the Irrational Form of Capitalism in Weber Sociology
IV. Kevser KIVANÇ KARATAŞ
The Concept of Mediation in Jewish and Islamic Mysticism
Yahudi ve İslam Tasavvufunda Aracılık Kavramı


Saat/ Time Tarih/ Date: Tarih/ Date: 10 Aralık Perşembe/ Thursday December 10
Oturum/ Session: 15
Başlık/ Title: Arapçılık ve İbranicilik / Arabism ve Hebraism
Başkan/ Chair: Kevser KARATAŞ
16.30-17.30 I. Amir SHIBLI, Salem AWAD AL-TRABEEN
The changing of Jordanian-Israeli Political Relations: Baqura (Naharayim) and Al-Ghamr (Tzofar), Case Study
Ürdün-İsrail Siyasi İlişkilerinin Değiştirilmesi: Bakura (Naharayim) ve Ghamr (Tzofar), Olay Çalışması
II. İsmail BAYER, Mehmet Sadık GÜR
Bir Dil Öğretim Metodu Olarak Benzetim ve Çağrışım Uygulaması Arapça Bilen Türk Araştırmacılara İbrânice Öğreniminde Uygulayabilecekleri Pratik Öneriler
Simulation and Association Application as a Language Teaching Method Practical Suggestions that Turkish Researchers Who Know Arabic Can Apply to
III. Neri Y. ARIEL
Diasporic Jewish Identity: Entangled Jewishness-Otherness
Diasporik Yahudi Kimliği: Dolaşık Yahudilik-Ötekilik
IV. Selim ÖZTÜRK
The Dynamics in the Formation of Modern Israeli State from the 19th Century to 1948
19. Yüzyıldan 1948'e Çağcıl İsrail Devletinin Oluşumunun DevinciSaat/ Time 10 Aralık Perşembe/ Thursday December 10
Kapanış Oturumu/ Closing Session:
17.30-18.30 Düzenleme Kurulu Eş-başkanları
Organizing Committee Co-Chairs
I. Efrat AVIV
II. Kevser KARATAŞ
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Organizing Committee Co-Chairs
III. Şakir DİNÇŞAHİN
IV. Mehmet Sait TOPRAK
V. Ainur NOGAYEVA
VI. Kevser KARATAŞ

Frederek MUSALL, Johannes BECKE, Beyza ARSLAN
Mecca and Jerusalem – A Podcast on Muslim-Jewish Relations
Mekke ve Kudüs – Müslüman-Yahudi İlişkileri Üzerine Bir Podcast

İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Journal of Israeli and Judaic Studies  

 مجلة الدراسات الإسرائيلية  واليهودية

כתב העת לחקר ישראל ויהדות

İsrailiyat Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0)  ile lisanslanmıştır. 16726http://makalegonder.israiliyat.comhttp://makalegonder.israiliyat.com/https://istek.hakempaneli.israiliyat.comhttp://istek.hakempaneli.israiliyat.com/istek.hakempaneli.israiliyat.com